054-466-666 ต่อ 1382

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง (Green Procurement)

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง-จัดซื้อตู้เย็นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5

หมวดที่ 6 การจัดจ้าง-จัดหาข้อมูลด้านแนวปฏิบัติการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและการการจัดซื้อจัดจ้าง-จัดหาข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและการจัดจ้าง-จัดหาฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้าง-จัดหาข้อมูลรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง-จัดหาข้อมูลรายการสินค้าที่มีฉลากลดคาร์บอนโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง-จัดทำบัญชีรายชื่อโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม