054-466-666 ต่อ 1382

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน Indoor & Outdoor Environment

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในสำนักงานด้านการควบคุมคุณภาพอากาศ

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในสำนักงานด้านความน่าอยู่-แผนการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อคณะศิลปศาสตร์

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในสำนักงานด้านความน่าอยู่-การจัดกิจกรรม 5 ส

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในสำนักงานด้านอากาศ- ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องน้ำชาย

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายนอกสำนักงานด้านอากาศ- กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในสำนักงาน - มีแสงสว่างเพียงพอตามมาตรฐาน

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในสำนักงานด้านความน่าอยู่-การจัดองค์กรอย่างเป็นระเบียบ

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในสำนักงานด้านความน่าอยู่-พื้นที่สวนหย่อมของคณะ

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในสำนักงานด้านความน่าอยู่-การจัดการพื้นที่สีเขียวของคณะศิลปศาสตร์

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในสำนักงานด้านเสียง-ผนังห้องภายในอากาศสำนักงานใช้วัสดุแบบกันเสียง

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในสำนักงานด้านความน่าอยู่-ผังพื้นที่สีเขียวรอบอาคารสำนักงานคณะศิลปศาสตร์

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในสำนักงานด้านความน่าอยู่-พื้นที่สนามหญ้าสีเขียวคณะศิลปศาสตร์

หมวดที่ 5 พื้นที่สีเขียวคณะศิลปศาสตร์