054-466-666 ต่อ 1382

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

หมวดที่ 4 ข้อย่อย 4.1 การจัดการขยะ-รณรงค์งดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร (Reduce)

หมวดที่ 4 ข้อย่อย 4.1 การจัดการขยะ-รณรงค์การคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกประเภท

หมวดที่ 4 ข้อย่อย 4.4 การจัดการขยะ-บันทึกข้อความงดใช้กล่องโฟมภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

หมวดที่ 4 แบบฟอร์ม 4.1 บันทึกปริมาณขยะรายเดือน

หมวดที่ 4 ข้อย่อย 4.1 การจัดการขยะ ขอความร่วมมือคัดแยกขยะกระดาษ

หมวดที่ 4 ข้อย่อย 4.1 การจัดการขยะประเภทขวดพลาสติก ขวดแก้ว และกระป๋องอลูมิเนียม (Reduce & Recycle)

หมวดที่ 4 ข้อย่อย 4.1 การจัดการขยะประเภทกระดาษ (Reuse)

หมวดที่ 4 ข้อย่อย 4.1 การจัดการขยะประเภทกระดาษ (Recycle)

หมวดที่ 4 ข้อ 4.1 การจัดการขยะประเภทขวดพลาสติก ขวดแก้ว และกระป๋องอลูมิเนียม เพื่อนำไป Recycle

หมวดที่ 4 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและการจัดการขยะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

หมวดที่ 4 ข้อย่อย 4.2 การจัดการน้ำเสียในสำนักงาน

หมวดที่ 4 ข้อย่อย 4.1 การจัดการขยะประเภทกระดาษใช้แล้วหน้าเดียว (Reuse)