054-466-666 ต่อ 1382

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากรt

หมวดที่ 3 ข้อย่อย 3.1 การประหยัดพลังงาน มาตราการประหยัดไฟ

หมวดที่ 3 ข้อย่อย 3.2 การใช้น้ำ-รณรงค์ประหยัดน้ำ

หมวดที่ 3 ย่อย3.1 การประหยัดพลังงาน-แบบฟอร์มขอให้รถตู้คณะศิลปศาสตร์

หมวดที่ 3 ข้อย่อย 3.1 การใช้พลังงาน-รณรงค์ใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

หมวดที่ 3 ข้อย่อย 3.1 การประหยัดพลังงาน-แผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2561

หมวดที่ 3 ข้อย่อย3.3 การใช้ทรัพยากรกระดาษ-รายงานการประหยัดกระดาษจากการใช้ระบบประชุมออนไลน์

หมวดที่ 3 ข้อย่อย 3.3 การใช้ทรัพยากรกระดาษ-รายงานการประหยัดกระดาษจากการใช้ระบบประชุมออนไลน์ปี 2560

หมวดที่ 3 ข้อย่อย 3.1 การประหยัดพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง

หมวดที่ 3 ข้อย่อย 3.1 การประหยัดพลังงาน

หมวดที่ 3 ข้อย่อย 3.1 การประหยัดพลังงาน แบบฟอร์มบันทึกการใช้รถยนต์คณะศิลปศาสตร์

หมวดที่ 3 รายงานสรุปการใช้พลังงานประจำเดือน

หมวดที่ 3 แบบฟอร์ม 3.2 รายงานสรุปการใช้น้ำประจำเดือน

หมวดที่ 3 ข้อย่อย 3.3 การใช้ทรัพยากรกระดาษ

หมวดที่ 3 ข้อย่อยที่ 3.1 การประหยัดพลังงานไฟฟ้า-จัดทำผังสวิตท์เปิดปิดไฟ

หมวดที่ 3 ข้อย่อยที่3.3 การใช้ทรัพยากรอื่นๆ-รายการเบิกวัสดุสำนักงานสำหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์

หมวดที่ 3 ข้อย่อยที่ 3.3 การใช้ทรัพยากรอื่นๆ-รายงานวัสดุในสำนักงาน มกราคม 2561

หมวดที่ 3 ข้อย่อยที่ 3.3 การใช้ทรัพยากรอื่นๆ-รายงานวัสดุในสำนักงาน กุมภาพันธ์ 2561

หมวดที่ 3 ข้อย่อยที่ 3.3 การใช้ทรัพยากรอื่นๆ-รายงานวัสดุในสำนักงาน มีนาคม 2561

หมวดที่ 3 ข้อย่อยที่ 3.3 การใช้ทรัพยากรอื่นๆ-รายงานวัสดุในสำนักงาน เมษายน 2561

หมวดที่ 3 ข้อย่อยที่3.1 การประหยัดพลังงานไฟฟ้า-ติดผังสวิตท์เปิดปิดไฟ

หมวดที่ 3 ข้อย่อยที่ 3.3 การใช้ทรัพยากรอื่นๆ-รายงานสรุปการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน 5 อันดับแรก 2561

หมวดที่ 3 มาตรการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากร