054-466-666 ต่อ 1382

หมวดที่ 2 การดำเนินงาน Green Office

หมวดที่ 2 ข้อย่อย 2.5 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

หมวดที่ 2 ข้อย่อย2.5 แจ้งผังเส้นทางหนีไฟภายในอาคารสำนักงานคณะศิลปศาสคร์

หมวดที่ 2 ข้อย่อย 2.2 รณรงค์งดใช้กล่องโฟมใส่อาหารในการจัดประชุมและโครงการ

หมวดที่ 2 ข้อย่อย 2.1 การสื่อสารเพื่อรับสมัคผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว

หมวดที่ 2 ย่อย 2.3 ความสะอาดและเป็นระเบียบในสำนักงาน รณรงค์กิจกรรม 5 ส.+1 ป.

หมวดที่ 2 ข้อย่อย 2.3 การทำกิจกรรม 5ส บริเวณโต๊ะทำงานของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์

หมวดที่ 2 ข้อย่อย 2.3 ความสะอาดของห้องน้ำภายในสำนักงานคณะศิลปศาสตร์

หมวดที่ 2 ข้อย่อย 2.4 การขนส่งและการเดินทาง แผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

หมวดที่ 2 ข้อย่อย 2.4 การขนส่งและการเดินทาง แบบฟอร์มจองรถตู้คณะ

หมวดที่ 2 ข้อย่อย 2.2 การจัดประชุมโดยเสริฟอาหารเพื่อลดขยะจากภาชนะบรรจุอาหาร

หมวดที่ 2 ข้อย่อย 2.5 ผังฉุกเฉินเส้นทางหนีไฟ คณะศิลปศาสตร์

หมวดที่ 2 ข้อย่อย 2.5 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

หมวดที่ 2 ข้อย่อย 2.5 แจ้งวิธีใช้ถังดับเพลิง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

หมวดที่ 2 ข้อย่อย 2.2 การใช้ระบบประชุมออนไลน์เพื่อลดการใช้กระดาษ (Reduce)

หมวดที่ 2 ข้อย่อย 2.2 การจัดประชุมโดยเสริฟอาหารว่างที่ใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รณรงค์ด้านสิงแวดล้อมผ่านเว็บไซด์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านเว็บไซด์สำนักงานสีเขียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา