054-466-666 ต่อ 1382

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร Organization Management

หมวดที่ 1 ข้อย่อย 1.5 รายงานการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

หมวดที่ 1 ข้อย่อย 1.4 คณะกรรมการสำนักงานสีเขียวคณะศิลปศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อย่อย 1.4 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานสีเขียวในแต่ละหมวด

1. มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548

2. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

3. การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

4. ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549

5. พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535

6. พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

7. กฏกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2535 หมวด 5 ระบบกำจัดขยะมูลฝอย

8. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

9. พระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)

10. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ พ.ศ. 2552

11. กำหนดคุณสมบัติ วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน(ฉบับที่1) พ.ศ.2552

12. กำหนดคุณสมบัติ วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน(ฉบับที่3) พ.ศ.2553

13. กำหนดคุณสมบัติ วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน(ฉบับที่4) พ.ศ.2553

14. กำหนดคุณสมบัติ วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน(ฉบับที่5) พ.ศ.2553

15. กำหนดคุณสมบัติ วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน(ฉบับที่6) พ.ศ.2553

16. กำหนดคุณสมบัติ วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน(ฉบับที่7) พ.ศ.2553

17. กำหนดคุณสมบัติ วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน(ฉบับที่8) พ.ศ.2553

18. กำหนดคุณสมบัติ วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน(ฉบับที่9) พ.ศ.2553

19. กำหนดคุณสมบัติ วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน(ฉบับที่10) พ.ศ.2553

20. กำหนดคุณสมบัติ วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน(ฉบับที่2) พ.ศ.2555

21. กำหนดคุณสมบัติ วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน(ฉบับที่3) พ.ศ.2555

22. กำหนดคุณสมบัติ วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน(ฉบับที่4) พ.ศ.2555

23. พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535

24. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2540 เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่

25. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2545 สถานที่ คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่

26. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 สถานที่ คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่

27. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกณฑ์ในการแสดงเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ พศ2551

28. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พศ2550 เขตปลอดบุหรี่ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พศ2535

หมวดที่ 1 แจ้งประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และแนวทางการแก้ไขปัญหา

แบบฟอร์ม 1.1 ตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงาน (Process Flow Analysis)

แบบฟอร์ม 1.2 ทะเบียนระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร ปี 2561 (Environmental & Resource Identification)

แบบฟอร์ม 1.3 ทะเบียนประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี 2561 (Environmental Impact Assessment)

แบบฟอร์ม 1.4 ทะเบียนประเมินผลกระทบการใช้ทรัพยากร ปี 2561

หมวดที่ 1 ข้อย่อย 1.2 ทะเบียนจัดลำดับประเด็นปัญหา

นโยบายสำนักงานสีเขียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2561