054-466-666 ต่อ 1382

รายละเอียดข่าว


คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมวางแผนและดำเนินกิจกรรม Green Office 2021     

      เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมวางแผนและดำเนินกิจกรรม (Green Office 2021) กิจกรรมที่ 1 การคัดแยกขยะ โดยใช้หลักการจัดการของเสีย 3Rs ได้แก่ Reduce Reuse และ Recycle โดยขอความร่วมมือให้บุคลากรคัดแยกกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวเก็บไว้เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อลดการใช้กระดาษจากคณะฯ (Reduce) และเพื่อคัดแยกกระดาษที่ใช้แล้วสองหน้านำมาใช้ซ้ำ (Reuse) โดยคณะฯ ได้นำขยะกระดาษที่เป็นข้อสอบและเอกสารลับ มาทำลายและเก็บรวบรวมฝอยกระดาษเพื่อส่งต่อไปทำลายในขั้นตอนสุดท้ายโดยบริษัทวงค์พาณิช สาขาหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา และในส่วนของผลสรุปการประชุมวางแผนเพื่อดำเนินกิจกรรม Green Office 2021 ได้มีการแบ่งหน้าที่ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ได้ช่วยกันกำกับดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดของห้องน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะศิลปศาสตร์ ภายในอาคาร CE14 และ CE13 รวมถึงเน้นย้ำการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและประหยัดกระดาษด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ     
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/   ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: kittipon.ja วันที่: 16 Nov 2021 15:32