054-466-666 ต่อ 1382

รายละเอียดข่าว


รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ การประเมินสำนักงานสีเขียว (ภายใน) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา     

          เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ การประเมินสำนักงานสีเขียว (ภายใน) ครั้งที่ 1  ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยดำเนินการประเมิน ร่วมกับคณะกรรมการการประเมิน ประกอบด้วย ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ อาจารย์ประจำคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.ดร.กัลยา จำปาทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์นริศรา ภาษิตวิไลธรรม อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อทำการประเมินความคืบหน้าผลการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases: GHG) ออกสู่บรรยากาศ และการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  รวมถึงให้ข้อเสนอแนะที่จำเป็นแก่การพัฒนาโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการประเมินดังกล่าวฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารส่งเสริมศิลปะฯ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์  ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประเมิน

 

ขอขอบคุณภาพจาก : คุณกานต์พิชชา ศรีใจ นักการประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

ข้อมูล : ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://libarts.up.ac.th/  
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: kittipon.ja วันที่: 5 Aug 2021 13:52