054-466-666 ต่อ 1382

รายละเอียดข่าว


คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดการประเมิน Green Office 2564     

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 บุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ นางสาวอรนภา อ่องประกิต นักวิชาการพัสดุ และ นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมอบรมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดในการรับการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองอาคารสถานที่ งานสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีเนื้อหาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย การชี้แจงหลักเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วม มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือหน่วยงานที่เคยได้รับรางวัลแล้วในปีที่ผ่านมาและต้องการยกระดับคุณภาพของสำนักงานสีเขียวในหน่วยงานดังกล่าวฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ หน่วยงานที่เข้าร่วมเพื่อประเมินในปีนี้เป็นปีแรก ได้เข้าใจและทราบหลักเกณฑ์ร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้มีการแจ้งกำหนดการประชุมและอบรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสำนักงานสีเขียวที่จะจัดขึ้นในอนาคต เช่น การระบุปัญหาสิ่งแวดล้อม การป้องกันอัคคีภัย และการลดก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น         

 

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว : นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง      


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: kittipon.ja วันที่: 9 Apr 2021 14:52