หมวดที่ 1

การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุง
 

อ่านเพิ่ม

หมวดที่ 2

การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก
 
 

อ่านเพิ่ม

หมวดที่ 3

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
 
 

อ่านเพิ่ม

หมวดที่ 4

การจัดการของเสีย
 
 

อ่านเพิ่ม

หมวดที่ 5

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
 
 

อ่านเพิ่ม

หมวดที่ 6

การจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

อ่านเพิ่ม

หมวดที่ 7

การประเมินประสิทธิภาพ
 
 

อ่านเพิ่ม
about

ร่วมใจ แยกขยะ ปิดน้ำ ปิดไฟ ใส่ใจสิงแวดล้อม

วัตถุประสงค์

โครงการสำนักงานสีเขียว

ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รวมทั้งการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

singnture

สื่อความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม