054-466-666 ต่อ 1382

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมวางแผนและดำเนินกิจกรรม Green Office 2021

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมวางแผนและดำเนินกิจกรรม (Green Office 2021) กิจกรรมที่ 1 การคัดแยกขยะ โดยใช้หลักการจัดการของเสีย 3Rs ได้แก่ Reduce Reuse และ Recycle

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ การประเมินสำนักงานสีเขียว (ภายใน) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ การประเมินสำนักงานสีเขียว (ภายใน) ครั้งที่ 1 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ การประเมินสำนักงานสีเขียว (ภายใน) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และหัวหน้าโครงการสำนักงานสีเขียว คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ การประเมินสำนักงานสีเขียว (ภายใน) ครั้งที่ 1 ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดการประเมิน Green Office 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 บุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ นางสาวอรนภา อ่องประกิต นักวิชาการพัสดุ และ นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมอบรมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดในการรับการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ปี 2564

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษฯ โครงการ “Green SPSS”

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และหัวหน้าโครงการสำนักงานสีเขียว คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564


อ่านข่าวทั้งหมด